Checkout the new HeartBeatHero Logo.

heartbeathero logo 2016 white